Detox s pomocí hub – Reishi při detoxikaci a omlazení těla

PODLE VÝZKUMU REISHI POMÁHÁ PŘI DETOXIKACI A OMLAZENÍ ORGANIZMU

Podstatnou součástí péče o zdraví je i detox organizmu, aby se tak napravily důsledky škodlivého vlivu ze životního prostředí. Do naší pokožky se dostávají plastifikátory, ale také vzduch, který vdechujeme. Ten obsahuje dioxiny a další karcinogeny, v mateřském mléce se dají nalézt halogenované uhlovodíky a v bio zelenině se mohou vyskytovat těžké kovy a jiné látky, které našim orgánům škodí. Mnohem více než v minulosti jsme vystaveni většímu množství toxinů a játra někdy mají problém zvládnout tuto nálož toxinů. Chronickým působením toxinů podle vědců vzniká řada nemocí, včetně Alzheimerovy choroby, cirhózy jater a rakoviny. Detoxikační systém těla ale mohou posílit některé potraviny a doplňky stravy, jako léčivé houby.

Detox a ochranné enzymy

Prostřednictví reaktivních forem kyslíku (RFK) je poškozována DNA a makromolekuly (včetně bílkovin a lipidů). RFK jsou zodpovědny za mutace v DNA – kvůli nim může dojít ke změnědetox exprese genu a ke znehodnocení enzymových komplexů. Jsou velmi škodlivé pro buněčné složky a často se uvažuje o tom, že stárnutí je převážně důsledkem oxidačního stresu. Pro chránění buněk proti RFK a dalším reaktivním molekulám vytváří tělo speciální enzymy, které je zneutralizují.

Mezi hlavní antioxidační a detoxikační enzymy určitě můžeme zařadit katalázu, glutathion-s-transferázu, superoxid dismutázu a glutathion peroxidázu. Tyto enzymy slouží nejen k přeměně nabité RFK na nereaktivní molekuly vody, ale také fungují neutralizačně a přetvářejí toxické látky na rozpustné molekuly – ty je možné vyloučit z těla. Detoxikaci lze přirovnat k pyrotechnické jednotce, jejímž úkolem je deaktivace bomb a přeměna nášlapné miny na suvenýry pro turisty.

Jestliže zkonzumujeme trochu zbytku pesticidů na jablku – enzymy je zkusí neutralizovat. Tyto enzymy lze ale spotřebovat: při dlouhodobém přijímání toxinů, případně vystavení velké dávce. Pak tedy nebudou k dispozici, aby se bránily oxidačnímu útoku. Některé toxiny ovlivňují geny, které jsou zapotřebí pro expresi těchto enzymů – to už předem omezuje jejich množství. Pokud nejsou k dispozici enzymy, které by je neutralizovaly, jsou RFK jsou velmi škodlivé. Proto je důležité hlídat vysokou hladinu ochranných enzymů.

serial-reishi-button

Houby s podporou produkce detoxikačních enzymů

Řada vědeckých studií odhalila skutečnost, že některé odrůdy hub mohou působit jako ochrana jater a podporovat tvorbu významných detox a antioxidačních enzymů. Vědci měli těžký úkol v určení přesného mechanismu jejich působení hlavně proto, že obsahují množství bioaktivních molekul. Jen v reishi je možno nalézt přes 400 známých bioaktivních molekul. Eventualitou je i synergistické působení, ale to je záležitostí dalšího výzkumu. Vědci provedli studie s výtažky různých hub a zjistili obrovské detoxikační účinky – in vitro i in vivo. Ze 400 bioaktivních sloučenin v reishi bylo několik izolováno a prokázalo se, že podporují expresi genů nadřazených významným komplexům enzymů.

Studie uveřejněná v Journal of Food and Chemical Toxicology [1] prozrazuje, že bioaktivní složka reishi, které se říká ganodermanondiol pozitivně ovlivňuje dráhu Nrf2 – tím zvyšuje hladinu ochranných enzymů. Nrf2 je považována za hlavní signální dráhu, jejímž účelem je zprostředkovat tvorbu detoxikačních a antioxidačních enzymů. Připomíná to zapálení sirky v temné místnosti. Nrf2 je svíčka a ganodermanondiol je sirkou. Jestliže svíčku zapálíte, v místnosti je pak vidět a můžete se orientovat.

Další studie popisují využití výtažků z reishi. Při nich ale vědci neizolovali určité bioaktivní molekuly. Potkani, kteří dostávali reishi, vykazovali zvýšenou hladinu ochranných enzymů. Starší potkani konzumovali doplňky s výtažkem reishi – měli dokonce obdobně fungující enzymy jako mladí potkani. Ačkoliv se proces stárnutí často spojuje s úbytkem ochranných enzymů a navíc s vyšším oxidačním stresem, bylo prokázáno, že díky konzumace reishi jsou potlačeny projevy obvyklého procesu stárnutí.

Z toho vyplývá, že některé druhy hub mohou podporovat způsobilost těla likvidovat toxiny (detox) a snižovat oxidační stres. Pro porozumění vlivu každé bioaktivní složky je ale zapotřebí další výzkum. Víme totiž pouze málo informací o možných vedlejších účincích.

HLAVNÍ POJMY:

Antioxidanty: Jedná se o molekuly reagující s oxidačními činidly (jako například reaktivní formy kyslíku) – zabrání tak reakci s dalšími citlivějšími molekulami. Přesunem elektronů do cílových molekul mohou volné radikály poškodit buňku nebo buněčné složky. Antioxidanty jsou základem pro tento přesun elektronů.

Dioxiny: Běžné toxické škodliviny vznikající při spalování odpadu, tavení kovů, bělení papíru a syntéze chemických látek, jako PCB.

Enzym: Bílkoviny katalyzující reakce snížením množství energie, která je potřebná pro uskutečnění reakce. Jestliže by měly být reakce probíhající v našich tělech zopakovány v laboratoři bez přispění enzymů, byla by u řady z nich zapotřebí extrémně vysoká teplota (energie). Enzymy jsou značně efektivní, nevzniká odpad a udržují nás naživu.

Glutathion peroxidáza: Druh enzymu, prostřednictvím kterého se peroxid vodíku mění na vodu a tukové radikály (lipidové hydroperoxidy) zase na rozpustné alkoholy.

Glutathion-S-transferáza: Enzym, který má schopnost přeměnit nabité toxiny na neutrální, rozpustné molekuly. Umí neutralizovat pesticidy, herbicidy a spoustu různých karcinogenů.

Halogenované uhlovodíky: Třída rozšířených toxinů, které jsou zapotřebí jako zpomalovače hoření, chladicí médium, rozpouštědla a hnací plyny. Víme o nich, že narušují ozonovou vrstvu a byly objeveny v mateřském mléce. Halogenovaný uhlovodík je uvolňován při vypouštění stlačeného vzduchu z nádoby umístěné vzhůru nohama.

Nrf2: Hlavní dráha zapojená při expresi antioxidačních enzymů. Dráha Nrf2 řídí tvorbu ochranných enzymů a je považována za potenciální cíl pro medikaci, která byla vyvinuta pro zpomalení procesu stárnutí a také předcházení některých nemocí. Vědci se domnívají, že houby tuto dráhu stimulují a pozitivním způsobem působí na antioxidační obranný systém.

Oxidační stres: Jedná se o stav při nedostatku antioxidačních enzymů, které by omezovaly ničivé působení reaktivních forem kyslíku a dalších oxidačních činidel. Důsledkům oxidačního stresu může předcházet udržování vysoké hladiny antioxidačních enzymů. Panují domněnky, že stárnutí patří mezi důsledky oxidačního stresu.

Plastifikátory: Plastifikátory jsou látky, které se používají k vyšší flexibilitě a odolnosti plastů. Někdy nacházejí využití i u určitých druhů betonu a gumy. Jako plastifikátory při výrobě PVC trubek se běžně používají estery kyseliny ftalové. O ftalátech se ví, že mohou způsobovat hormonální změny a vrozené vady.

Reaktivní formy kyslíku: Reaktivní molekuly obsahující kyslík. Během buněčného metabolismu se běžně tvoří peroxid vodíku a superoxidy. Tyto reaktivní formy kyslíku dobře reagují s buněčnými složkami. Dokonce mohou vést ke smrti buňky. Lidský imunitní systém využívá reaktivní formy kyslíku k zabíjení napadajících mikrobiálních buněk.

Superoxid dismutáza: Jedná se o enzym, který mění superoxidy na kyslík a peroxid vodíku. Synergisticky účinkuje s glutathion peroxidázou a spolu mohou tyto enzymy efektivně stabilizovat superoxidy tak, že je přemění na vodu.

Těžké kovy: Obvykle jsou tím míněny kovy známé svými toxickými účinky. Spousta iontů kovů se může nabít a stát se tak silnými oxidačními činidly.

NĚKTERÉ VÝZKUMY A ÚRYVKY:

Lin, W., & Lin, W. (2006). Prospěšné účinky druhu Ganoderma lucidum na fibrózu jater, kterou způsobuje tetrachlormethan u potkanů. World Journal of Gastroenterology, 12(2), 265-270.

„Orální konzumace GLE u potkanů značně snižovala jaterní fibrózu, kterou způsobil CCl4, nejspíše díky ochrannému účinku proti hepatocelulární nekróze zásluhou své schopnosti nalézat volné radikály.“

Li, B., Lee, D., An, R., Kang, Y., Lee, D., Yao, N., & Kim, Y. (2013). Ochranné účinky ganodermanondiolu izolovaného z houby reishi proti hepatotoxicitě vyvolané tert-butyl hydroperoxidem prostřednictvím antioxidačních enzymů zprostředkovaných Nrf2. Food Chemistry and Toxicology, 53, 317-324.

„Biologicky aktivní sloučenina – ganodermanondiol – byla izolována z houby reishi (Ganoderma lucidum). Studie zkoumala ochranné účinky ganodermanondiolu proti hepatotoxicitě, která byla vyvolána tert-butyl hydroperoxidem (t-BHP). Ganodermanondiol ochraňoval buňky HepG2 z lidských jater pomocí exprese hem oxygenázy-1, která je závislá na dráze nukleárního faktoru E2 souvisejícího s faktorem 2 (Nrf2). Ganodermanondiol také (úměrně dávce) zvyšoval hladinu buněčného glutathionu a expresi genu glutamyl-cystein ligázy. Vystavení ganodermanondiolu podpořilo fosforylaci adenosin-monofosfátem aktivované proteinkinázy (AMPK) a nadřazených aktivátorů kinázy, LKB1 a Ca2+-kalmodulin dependentní proteinkinázy II (CaMKII). Studie naznačila, že ganodermanondiol má vysoké cytoprotektivní účinky na hepatotoxicitu v buňkách HepG2 z lidských jater, která je vyvolána t-BHP – nejspíše pomocí antioxidačních enzymů a AMPK zprostředkovaných Nrf2.“

„Dřívější fytochemické studie napověděly, že houby reishi v sobě mají více než 400 bioaktivních sloučenin, včetně polysacharidů, triterpenoidů, nukleotidů, steroidů a sterolů, které se většinou považují za zdroj biologických účinků a terapeutických použití této houby.“ (Boh a kol., 2007 a Sanodiya a kol., 2009)

Duanwood Reishi stojí za podporou detoxikace jater (liver detox)

„Ve studii bylo prokázáno, že ganodermanondiol velmi zvyšoval hladiny Nrf2 a efektivně podporoval přemístění Nrf2 do jádra buněk HepG2. To napovídá, že k expresi HO-1 díky ganodermanondiolu může v buňkách HepG2 docházet pomocí signální dráhy Nrf2. V naší dřívější studii jsme ukázali, že sauchinon posiluje buněčnou rezistenci buněk HepG2 oproti oxidativnímu poškození způsobenému t-butyl hydroperoxidem, nejspíše expresí HO-1 závislé na dráze p38 MAPK -Nrf2/ARE.“ (Jeong a kol., 2010)

Ajith, T., Lakshmi, B., Jose, N., & Janardhanan, K. (2006). Antimutagenní působení metanolového výtažku druhu Ganoderma lucidum a jeho působení na poškození jater způsobené benzo[a]pyrenem. Journal of Ethnopharmacology, 107(2), 297-303.

„Výsledky prokázaly, že metanolový výtažek houby Ganoderma lucidum má velké antimutagenní účinky. Hodnotily se i účinky b[a]p na jaterní enzymy, jako sérovou glutamát-oxalacetát transaminázu (GOT), alkalickou fosfatázu (ALP) a glutamát-pyruvát transaminázu (GPT). Výtažek předcházel vyšší aktivitě SGOT, SGPT a ALP následující po vystavení b[a]p a zvyšoval hladinu redukovaného glutathionu (GSH) a aktivitu glutathion peroxidázy (GPx), superoxid dismutázy (SOD), glutathion-S-transferázy (GST) a katalázy (CAT). Výtažek silně inhiboval peroxidaci lipidů způsobenou b[a]p. Výsledky ukázaly, že výtažek houby Ganoderma lucidum obnovuje antioxidační obranu a díky tomu dochází k předejití poškození jater následujícímu po vystavení b[a]p.“

Elobeid, M., Hassan, Z., Virk, P., ElAmin, M., Omer, S., Daghestani, M., et al. (2012). Bisfenol A vyvolává hepatotoxicitu prostřednictvím oxidačního stresu u potkaního modelu. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2012. Získáno 1. ledna 2013 z http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22888396

„Reaktivní formy kyslíku (RFK) jsou cytotoxická činidla. Vedou k velkému oxidačnímu poškození. Bisfenol A (BPA) je škodlivina – té jsme vystaveni stále více. Má nejen toxické, ale i estrogenní účinky na buňky savců. Protože existuje málo informací o účincích BPA na játra, zkoumá tato studie, jestli BPA způsobuje hepatotoxicitu, když je v játrech vyvolán oxidační stres. Potkani byli rozděleni do 5 skupin: prvním 4 skupinám byl BPA dáván orálně v dávce 0,1, 1, 10, 50 (mg/kg/den) během čtyř týdnů. 5. skupina dostávala vodu s médiem. Konečná tělesná hmotnost skupiny s 0,1 mg ukazovala na velké snížení ve srovnání s kontrolní skupinou. U skupiny s 50 mg BPA bylo zjištěno snížení úrovně aktivity glutathionu, glutathion peroxidázy, superoxid dismutázy, glutathion-S-transferázy, katalázy a glutathion reduktázy v porovnání s kontrolními skupinami. Velká dávka BPA (50 mg/kg) významně posilovala biochemické úrovně ALT, ALP a celkového bilirubinu. Účinky BPA na aktivitu antioxidačních genů byla potvrzena PCR v reálném čase – úroveň exprese  genů v jaterní tkáni byla velmi zmenšena v porovnání s kontrolními subjekty. Data z této studie dokazují, že BPA vytváří RFK a snižuje expresi antioxidačních genů – důsledkem je heptotoxicita.“

Yang, Y., Sharma, R., Awasthi, S., Sharma, A., & Awasthi, Y. (2004). Antioxidační role glutathion S-transferáz: ochrana proti oxidační toxicitě a regulace stresem vyvolané apoptózy. Antioxidants and Redox Signalling, 6(2), 289-300.

„Ví se, že glutathion S-transferázy (GST) mohou omezovat lipidové hydroperoxidy prostřednictvím svého Se-independentního glutathion peroxidázového vlivu a že tyto enzymy také mohou detoxikovat konečné výsledky peroxidace lipidů (jako 4-hydroxynonenal (4-HNE)). V článku byly kriticky vyhodnoceny nedávné studie, které naznačují, že GST třídy alfa poskytují působivou obranu proti oxidačnímu stresu. Byla přezkoumána role těchto enzymů při regulování signalizace, kterou spouští oxidační stres. Z dřívějších studií lze najít důkazy, které spolu s výsledky nedávných studií v našich laboratořích napovídají, že výsledky peroxidace lipidů (především hydroperoxidy a 4-HNE) se zapojují do mechanismu signalizace, kterou spouští stres a že ji je možno upravit pomocí GST třídy alfa pomocí regulace vnitrobuněčných koncentrací 4-HNE.“

Sun, J., Shi, Y.,Guo, H., He, H., & Zhang, S. (2008). Hepatoprotektivní účinky peptidů druhu Ganoderma lucidum proti poškození jater způsobenému D-galaktosaminem u myší. Journal of Ethnopharmacology, 117(3), 415-419.

„Tradiční čínská léčivá houba Ganoderma lucidum (GL) se velmi často používá pro léčbu chronické hepatopatie různých etiologií. Bylo posuzováno hepatoprotektivní působení peptidů z druhu Ganoderma lucidum (GLP) vůči poškození jater kvůli d-galaktosaminu (d-GalN) u myší. Denně byly podávány GLP výživovou sondou během 2 týdnů v dávkách 60, 120 a 180 mg/kg. Ve stejný čas obdržely kontrolní skupiny identické množství fyziologického roztoku. Pak byl myším z kontrolní skupiny d-GalN a ze skupin dostávajících GLP podán peritoneální injekcí d-GalN (750 mg/kg), který byl rozptýlen v běžném fyziologickém roztoku. Poničení jater vyvolané d-GalN se ukázalo prostřednictvím značného zvýšení aktivity markerových enzymů (AST, ALT) v séru a hladiny MDA v játrech (P < 0,01) a velkým snížením aktivity SOD a hladiny GSH v játrech (P < 0,01). Podání GLP myším tyto změněné parametry obrátilo na běžné hodnoty. Biochemické výsledky podpořilo histopatologické vyšetření jaterních segmentů. Nejlepší hepatoprotektivní účinky GLP byly zjištěny po léčbě dávkou 180 mg/kg – to dokládají biochemické parametry a histopatologické charakteristiky jater, které jsou obdobné jako u běžné kontrolní skupiny. Výsledky této studie ukázaly, že Reishi by mohly dodávat významnou ochranu snížením hepatocelulárního poškození kvůli d-GalN.“

Segura, J. A., Mates, J. M., Alonso, F. J., & Marquez, J. (2010). Role dioxinů a těžkých kovů u rakoviny a neurologických onemocnění s mechanismy spouštěnými RFK. Free Radical Biology and Medicine, 49(9), 1328-1341.

„Enzymy II. fáze a vnitrobuněčná hladina GSH mají významnou funkci při poskytování této ochrany. Důležitou roli při určení rizika u rakoviny člověka [8] tedy hraje exprese a indukce enzymů, které metabolizují xenobiotika, léky a karcinogeny. Třeba zvýšení RFK a RFD může být případem, kvůli kterému dojde ke zhoršení a omezení slinných antioxidačních systémů – to vysvětluje oxidační poškození [17] bílkovin a DNA a eventuálně i podporu produkce karcinomu dlaždicových buněk v ústech u pacientů [12]. Vyšší hladina oxidačního stresu byla také zjištěna v kolorektálním epitelu premaligních buněk adenomu [18], u patogeneze rakoviny prsu [19] a melanomu [20] a u řady dalších druhů rakoviny [21], [22] a [23].“

„Dioxiny se nevyrábí záměrně a není známo žádné využití. Jedná se o vedlejší produkt různých průmyslových procesů (např. výroba chemických látek a pesticidů, bělení buničiny při výrobě papíru) a spalování (např. pálení odpadu z domácnosti, lesní požáry). Nízké úrovně dioxinů se nacházejí po celém světě ve vzduchu, vodě, půdě, sedimentech a v potravinách jako jsou mléčné výrobky, maso, ryby a korýši [26]. Škodlivina 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) je prototypová sloučenina celé skupiny halogenovaných aromatických uhlovodíků (škodliviny s dioxinovým efektem), které se nacházejí se v potravinách, mateřském mléce, lidských tkáních a vzorcích z životního prostředí [27].“

„Když byly normální jaterní buňky CRL-1439 vystaveny různým koncentracím Cd(II), byl pozorován vzrůst RFK. Došlo k poklesu koncentrace metabolitů GSH, GSSG (oxidovaný GSH) a celkových thiolů. Rovněž stoupl malondialdehyd kvůli peroxidaci lipidů [63]. Lze vyvodit závěr, že kadmium likviduje antioxidační systém, kvůli tomu dochází ke snížení aktivity SOD, CAT a GPX a  nárůstu úrovně peroxidace lipidů [64].“

„GSH inhibuje vznik volných radikálů měděnými ionty za přítomnosti H2O2. Ochranný účinek je přisuzován jeho schopnosti ustálit měď v oxidačním stavu Cu(I) – předchází redoxnímu cyklu a tvorbě RFK [50]. Měď může být především důležitá při účinku oxidačního poškození DNA. Ionty Cu2+ mohou projít interkalací i komplexací na purinové báze.

To je důvod, proč se ionty Cu+ a Cu2+, které jsou přítomné v buněčné DNA, mohou účastnit poškozování DNA způsobeného oxidací. CU2+ jako volný iont, případně jako součást komplexů také vytváří 1O2 jako převládající reaktivní formu při reakci s H2O2 [79].“

„Na jedné straně je buněčný oxidační stres způsoben tvorbou RFK a na druhé straně slabostí antioxidační obrany. To platí především pro buňky s aktivním metabolismem jako jsou neurony. Vznik radikálů je v mozku opravdu vyšší kvůli vysoké míře metabolismu kyslíku neuronů [95] a [96]. Vyšší hladinu oxidačně poškozené DNA vykazují mozky pacientů s Parkinsonovou chorobou a míšní tkáně pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS) [7].“

„Ačkoliv důkazy podporují patogenní roli oxidačního stresu u neurodegenerativních onemocnění, nebyly ještě přímo ukázány důvody a důsledky RFK, které podporují poničení kvůli oxidaci [95].“

„U některých klíčových mitochondriálních enzymů se prokázala nedostatečná aktivita v náchylných neuronech. To může vést k vyšší tvorbě RFK [95]. Indukce enzymů II. fáze může předcházet buněčné smrti astrocytů, které byly vystaveny vysokým koncentracím peroxidů [6]. Mitochondriální H2O2 se schopností procházet biologickými membránami není vysoce reaktivní molekulou, ale může reagovat s kovy a vytvářet •OH a 1O2. Ty mohou velmi uškodit neuronům [95].“

[1] Li, B., Lee, D., Kang, Y., Yao, N., An, R., & Kim, Y. (2013). Protective effect of ganodermanondiol isolated from the Lingzhi mushroom against tert-butyl hydroperoxide-induced hepatotoxicity through Nrf2-mediated antioxidant enzymes. Food Chemistry and Toxicology, 53, 317-324.

serial-reishi-button